1. اخبار

board news 1-97

2018-04-23-04-37-05
بیست و چهارمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه...
۱۳۹۷-۰۲-۰۳
2018-04-17-05-35-39
برگزاری نشست شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه نشست شورای...
۱۳۹۷-۰۱-۲۸
1397
برگزاری جلسه برنامه ریزی جشنواره آموزش سال 1397 ​جلسه برنامه‎ریزی،...
۱۳۹۷-۰۱-۲۷