1. اخبار

board 1396

2017-05-23-17-23-18
جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی برگزار شد جلسه شورای مدیران به صورت...
۱۳۹۶-۰۲-۳۱
2017-05-14-15-26-32
برگزاری دهمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه دهمین جلسه...
۱۳۹۶-۰۲-۲۴
2017-05-08-08-13-08
جلسه شورای آموزشی دانشگاه برگزار شد جلسه شورای آموزشی در روز یكشنبه 17...
۱۳۹۶-۰۲-۱۷
2017-05-02-06-59-32
برگزاری جلسه توجیهی آشنایی با تهیه طرح درس جلسه توجیهی آشنایی با تهیه...
۱۳۹۶-۰۲-۰۹