1. اخبار

board news96-12-02

2018-02-21-05-04-32
برگزاری جلسه معارفه مدیر برنامه ریزی و توسعه دانشگاه جلسه...
۱۳۹۶-۱۱-۳۰
2018-02-06-07-03-19
​ جلسه بازنگری برنامه درسی دانشكده علوم ورزشی برگزار شد جلسه بازنگری...
۱۳۹۶-۱۱-۱۷
2018-02-04-09-35-37
تعیین ساختار كلی شیوه نامه اجرایی بازخورد به عملکرد آموزشی اعضای...
۱۳۹۶-۱۱-۱۵
139610250001
تصویب سه برنامه درسی بازنگری شده در نشست شورای برنامه ریزی درسی...
۱۳۹۶-۱۰-۲۵