1. اخبار

board 1396

2017-04-17-04-52-16
جلسه شورای آموزشی دانشگاه برگزار شد جلسه شورای آموزشی در روز یكشنبه 27...
۱۳۹۶-۰۱-۲۷
2017-04-16-05-19-39
کارگروه ترفیع دانشگاه برگزار شد هفتمین کارگروه ترفیع دانشگاه در تاریخ...
۱۳۹۶-۰۱-۲۶
13960123
دومین جلسه هماهنگی جشنواره آموزش دانشگاه در سال 1396 برگزار شد دومین...
۱۳۹۶-۰۱-۲۳
2
اولین جلسه شهاب (شورای هدایت استعدادهای برتر) در سال 1396 برگزار...
۱۳۹۶-۰۱-۲۳