قوانین و مقررات مربوط به اعضای هیئت علمی

شرايط ورود به خدمت اعضاي هيات علمي دانشگاه ها وموسسات آموزش عالي و موسسات پژوهشي كشور

1- تبصره 36 قانون بودجه سال 58 وماده 2 قانون استخدام كشوري
2- آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي ( ماده 1 تا 4 آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي )
3- آئين نامه تشكيل هيات عالي جذب اعضاي هيات علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور
4- شرايط عمومي ورود به خدمت   
5- شرايط اختصاصي ورود به خدمت و تغيير مرتبه
6- انواع استخد امي  ( پيماني – رسمي  )
7- آئين نامه كميته استخدام  مصوب شوراي آموزشي دانشگاه  
8- گردش كار روند استخدام اعضاي هيات علمي دانشگاه
9- جداول و  فرمهاي تعيين صلاحيت علمي ( بند4 آئين نامه استخدام هيأت علمي مصوب شوراي آموزشي دانشگاه )
10- بخشنامه هاي مربوط به ممنوعيت استخدام عضو هيات علمي در مرتبه مربي

11- مصوبه هيات امنا منطقه شمال شرق مبني بر ممنوعيت تبديل وضعيت از كارشناس به مربي آموزشيار    

حقوق و مزاياي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها وموسسات آموزش عالي و موسسات پژوهشي كشور

1-  آيين نامه حقوق و مزايا

2- حقوق و مزايا           

3- آيين نامه پرداخت سختي كار با جسد 
4- مرخصي ( استحقاقي ،استعلاجي ،بدون حقوق )  
5- فوق العاده مديريت
6- دستورالعمل بيمه درمان – حق سرانه بيمه درمان 

تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيات  علمي 

1- تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي آزمايشي 
2- مدارك و مراحل لازم مربوط به تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي آزمايشي
3- تبديل وضعيت استخدامي از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي 
4- مدارك و مراحل لازم مربوط به تبديل وضعيت استخدامي از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي 
5-اصلاح ماده 9  آئين نامه استخدامي اعضاء هيات علمي دوره سوم هيات امناء 

6- مزاياي غير قابل استفاده در زمان استخدام پيماني 
7- احتساب سوابق پيماني ، سوابق تدريس

فوق العاده مديريت، واحد موظف و حق التدريس اعضاي هيات  علمي 

1- دستورالعمل اجرايي افزايش ضريب حقوق و ميزان ساعات موظف تدريس  اعضاءهيات علمي
2- آئين نامه نحوه محاسبه واحد هاي معادل  آموزشي 
3- الحاق موادي به آئين نامه نحوه محاسبه  واحدهاي آموزشي 
4- مطالعه انفرادي ، پيش ترم  " مصوبه شوراي دانشگاه  6/2/76 "
5- تعداد هفته هاي تدريس در هر ترم 
6- دستورالعمل اجرايي محاسبه آموزانه اعضاء هيات علمي و مدرسين مدعو غير هيات علمي 
7-دستورالعمل ميزان و نحوه پرداخت حق الزحمه اساتيد شركت كننده در امتحان جامع دكتري ، دفاع پايان نامه " صورتجلسه شوراي تحصيلات تكميلي "
8- دستورالعمل اجرايي نحوه پرداخت آموزانه اساتيد مدعو بابت امتحان ، دفاع پايان نامه و تدريس " هيات امناء "                                       
9- دستورالعمل ميزان حداكثر ساعات تدريس  مسئولين اجرايي در ساعات اداري
10- نحوه محاسبه حق مديريت و واحد موظف  پست هاي اجرايي 
11- آئين نامه تدريس موقت ( پرداخت حق التدريس  ) 
12- آئين نامه نحوه همكاري استادان ومتخصصات ايراني مقيم خارج از كشور با دانشگاه فردوسي مشهد
13- مصوبات هيات رئيسه ( حق التدريس– واحد موظف )

ارتقاء مرتبه و ترفيع سالانه ، هيات مميزه 

1- دستورالعمل اجرايي آئين نامه خدمت موظف و اعطاي ترفيع 
2- آئين نامه اعطاي پايه تشويقي به اعضاء هيات علمي 
3- آئين نامه اعطاي پايه به ايثارگران    
4- آئين نامه ارتقا ء  
5- ارتقامرتبه بر اساس مدرك تحصيلي   
6- ارتقاء بر اساس آئين نامه ارتقاءمرتبه اعضاي هيات علمي                                                                                                                
7- آئين نامه مقررات مر بوط به تشكيل و اختيارات هيات مميزه 
8- آئين نامه مقررات مر بوط به تشكيل و اختيارات هيات مميزه مركزي 
9- فرم فعاليتهاي آموزشي ، پژوهشي و اجرايي اعضاي هيات علمي دانشگاه جهت ترفيع سالانه 
10- مصوبات هيات رئيسه   

آئين نامه مديريت دانشگاهها  

1- آيين نامه مديريت دانشگاهها و موسسات آموزش عالي  
2- دستورالعمل اجرايي انتخاب روساي دانشكده ها در دانشگاه فردوسي مشهد

فرصت مطالعاتي  اعضاي هيات علمي

1- ايين نامه فرصت مطالعاتي 
2- دستورالعمل اصلاح آئين نامه اجرايي فرصت مطالعاتي 
3- آئين نامه فرصت مطالعاتي با هزينه شخصي  و با حكم ماموريت 
4- آئين نامه فر صت مطالعاتي  ( مصوب هيات مميزه دانشگاه )  
5- دستورالعمل اجرايي وگردش كار جهت  استفاده از فرصت مطالعاتي خارج از كشور                                                                               
6- فرم ها و جداول مربوط به فرصت مطالعاتي    
7- مراحل گردش كار پرونده هاي متقاضيان استفاده از فرصت مطالعاتي ( دانشگاههاي داري هيات مميزه ) 
8- اقدامات اجرايي دفتر همكاريهاي علمي و بين المللي دانشگاه 
9- فرم كارنامه ارزشيابي گزارش جامع  فرصت مطالعاتي  
10- آئين نامه اجرايي شركت در گرد همايي هاي علمي و بين المللي خارج از كشور                                                                                     
11- مصوبات هيات رئيسه  
12- مصوبات شوراي پژوهشي دانشگاه 

بورس و ماموريت تحصيلي اعضاي هيات علمي

1- دستورالعمل اجرايي اعطاي بورس دكتري خارج از كشور  
2- فرم متقاضيان  ادامه تحصيل در خارج از كشور 
3- دستورالعمل ارائه تسهيلات به متقاضيان ادامه تحصيل در خارج از كشور با هزينه شخصي  
4- فرم متقاضيان  بورس داخل   
5- آيين نامه دكتري  نامه شماره 2434/2 مورخ 25/2/84  
6- آئين نامه ادامه تحصيل مربيان 
7- ضوابط و شرايط دانشجويان بورسيه ، ارزبگير ،اعزام باهزينه شخصي ،اعضاي هيات علمی                             
8- دستورالعمل اجرايي شوراي بورس مركزي 
9- دستورالعمل اجرايي اعطاي بورس دكتري داخل  ( رديف 113511  سال 1380  )  
10-آئين نامه اعطاي كمك هزينه و بورس تحصيلي به دانشجويان استعداد هاي درخشان 
11- افزايش مدت ماموريت تحصيلي اعضاي هيات علمي از 4 سال به 5 سال 
12- مصوبات وزرات علوم  ،تحقيقات  و فناوري  

  آئين نامه هيات انتظامي اعضاي هيات علمي 

1- آئين نامه مقررات انتظامي هيات علمي  
2- آئين نامه اجرايي قانون و مقررات انتظامي هيات علمي ( با اصلاحات سال 1384 )    

ارزيابي ، انتخاب عضو هيات علمي نمونه

1-آيين نامه تشكيل و نحوه فعاليت شوراي نظارت و ارزيابي آموزش عالي                                                        
2- آئين نامه تشكيل دفاتر نظارت و ارزيابي  
3-  اساسنامه شوراي نظارت و ارزيابي   
4- آئين نامه داخلي شوراي نظارت و ارزيابي  
5- آئين نامه انتخاب  عضو هيات علمي نمونه 

بازنشستگي اعضاي هيات علمي

1- روش هاي بازنشستگي   
2- حقوق بازنشستگي و از كار افتادگي
3- حقوق وارث  
4- كسورات بازنشستگي  

متفرقه     

1-   بخشنامه انتقال فرزندان اعضاي هيات علمي 
2- دستورالعمل اجرايي نحوه تشويق فرزندان وهمسر اعضاي هيات علمي دانشگاه ، پذيرفته شده در رشته هاي مقاطع كارشناسي ارشد نوبت دوم

36399 :تعداد دفعات بازیدa


پنج شنبه 1393/11/9  دانشكده ها
  راهبردهای کلان و برنامه های عملیاتی
  مدیریت تحصیلات تکمیلی
  مدیریت آموزشی دانشگاه
  دفتر استعداد های درخشان
  دفتر امور ایمنی، سلامت و محیط زیست آزمایشگاه ها و کارگاه ها
  آموزشهای الکترونیکی (مجازی)
  پردیس بین الملل دانشگاه
  کالج دانشگاه
  فرآیند های اجرایی حوزه
  منشور اخلاقی کارکنان

 قوانینshbd

irj
 ورود
 مشكل در ورود به سيستم؟Home Page | About us | Contact us | Site Map 

  تعداد بازدید : 2485407
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.