1. اخبار

001

2016-09-27-10-40-34
  برگزاری نخستین کارگاه "مهارت‎‎های کلیدی تدریس" ویژه کلیه دانشجویان...
۱۳۹۵-۰۷-۰۶
2016-09-27-10-29-43
  برگزاری جلسه "تبیین روش محاسبه ذخیره امتیازات پژوهشی و پایه...
۱۳۹۵-۰۷-۰۶
2016-09-02-10-32-48
گزارش بازدید از دانشگاه صلاح الدین در ادامه بازدیدهای هیأت عالی رتبه...
۱۳۹۵-۰۶-۱۲
2016-09-02-10-26-23
سفر به دانشگاه کویه در ادامه سفر هیأت عالی رتبه دانشگاه فردوسی مشهد به...
۱۳۹۵-۰۶-۱۲