انصراف از تحصيل

ماده 35:

            ترك  تحصيل بدون كسب اجازه از دانشكده محل تحصيل ، انصراف از تحصيل محسوب مي شود و دانشجوي منصرف از تحصيل ، حق ادامه تحصيل ندارد.

تبصره:

در موارد استثنايي ، كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي داند ، بايد دلايل خود را حداقل يك ماه قبل از پايان همان نيمسال به دانشگاه ارائه دهد.

در صورت تأييد موجه بودن ترك تحصيل توسط دانشگاه، آن نيمسال جزو مرخصي تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.

ماده 36:

            دانشجويي كه بخواهد از تحصيل منصرف شود، بايد ردخوسات انصراف خود را شخصا به اداره آموزش دانشگاه تسليم نمايد. اين دانشجو مجاز است فقط براي يك بار در فاصله يك ماه از تاريخ درخواست ، تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد. پس از انقضاي اين مهلت ، حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي شود و دانشجو پس از آن ، حق ادامه تحصيل در آن دوره را ندارد.

تبصره 1:

دانشجوي  منصرف از تحصيل موظف است به كليه تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است، عمل كند.

تبصره 2:

تحصيل مجدد دانشجوي منصرف از تحصيل موكول به شركت و قبولي در آزمون سراسري بر اساس ضوابط مربوط است.

 

مرخصي تحصيلي همسر دانشجوي بورسيه و همسر كاركنان دولت

ماده 37:

            دانشجويي كه به عنوان همسر يكي از كاركنان دولت ، يا همسر يكي از دانشجويان بورسيه ، به عنوان همراه به خارج از كشور اعزام مي شود ، مي تواند با ارائه حكم مأموريت همسر و به تشخيص و تأييد شوراي آموزشي دانشگاه ، علاوه بر استفاده از ميزان مرخصي استحقاقي در طول دوره تحصيل تا 4 سال ديگر نيز از مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات بهره مند گردد.

 

 

17102 :تعداد دفعات بازیدa


دوشنبه 1393/11/6  دانشكده ها
  راهبردهای کلان و برنامه های عملیاتی
  مدیریت تحصیلات تکمیلی
  مدیریت آموزشی دانشگاه
  دفتر استعداد های درخشان
  دفتر امور ایمنی، سلامت و محیط زیست آزمایشگاه ها و کارگاه ها
  آموزشهای الکترونیکی (مجازی)
  پردیس بین الملل دانشگاه
  کالج دانشگاه
  فرآیند های اجرایی حوزه
  منشور اخلاقی کارکنان

 قوانینshbd

irj
 ورود
 مشكل در ورود به سيستم؟Home Page | About us | Contact us | Site Map 

  تعداد بازدید : 2481760
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.