تعريف انتقال

ماده 38:
   انتقال به معني تغيير محل تحصيل دنشجو از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته و همان مقطع تحصيلي است.

ماده 39:

            انتقال دانشجو به هر يك از دانشگاههاي تهران ممنوع است جز در موارد زير:

1-  سهادت ، فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوري كه وي به تشخيص مراجع قانوني ، به عنوان كفيل خانواده شناخته شود.

2-    معلوليت موثر دانشجو ، به نحوي كه به تشخيص شوراي عالي پزشكي به ظور مستقل قادر به ادامه زندگي نباشد.

3-    ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دختر ، كه محل تحصيل يا اشتغال شوهر در تهران باشد ، به تأييد مراجع ذي ربط.

تبصره1:

هر يك از موارد مذكور در اين ماده بايد بعد از قبولي دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد.

تبصره2:

براي كارمندان رسمي يا پيماني دولت ، ارائه حكم اشتغال ضروري است. و اگر شغل همسر آزاد است گواهي اشتغال و سكونت او در تهران بايد به تأييد مراجع قانوني يا نيروي انتظامي رسيده باشد.

تبصره 3:

در موارد استثنايي كه دانشگاه تشخيص مي دهد ، چنانچه محل تحصيل دانشجوي دختر در تهران باشد و شوهر او نيز در شهرستان ، دانشجو باشد ، اگر رشته تحصلي دختر در شهرستان (محل تحصيل شوهر) موجود نباشد ، شوهر او مي تواند به تهران منتقل شود.

تبصره 4:

به منظور توزيع دانشجويان انتقالي به تهران و جلو گيري از سرگرداني آنان در تعيين محل تحصيل ،
كميته اي در معاونت دانشجويي دو وزارت علوم ، تحقيقات وفناوري و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به نام كميته انتقال تشكيل مي شود. اين كميته مي تواند براي پذيرش دانشجوي انتقالي در هر يك از دانشگاههاي تهران ، سهميه تعيين كرده و دانشجويان انتقالي را مطابق سهميه جايابي كند.

 

ماده 40:

            انتقال دانشجو از دانشگاهها و مؤسسات وزارت علوم تهران به شهرستانها و از شهرستانها به يكديگر ،  در يك رشته و در يك مقطع ، به شرط موافقت دانشگاههاي مبدأ و مقصد ، بلامانع است.

ماده 41:

            انتقال از دوره هاي شبانه به روزانه ، از دانشگاه پيام نور به دانشگاههاي حضوري (اعم از روزانه و شبانه ) و از دانشگاههاي غير دولتي به دانشگاههاي دولتي ممنوع است  ولي انتقال به عكس آن، با موافقت مبدأ و مقصد ، بلامانع است.

6157 :تعداد دفعات بازیدa


چهارشنبه 1393/11/8  دانشكده ها
  راهبردهای کلان و برنامه های عملیاتی
  مدیریت تحصیلات تکمیلی
  مدیریت آموزشی دانشگاه
  دفتر استعداد های درخشان
  دفتر امور ایمنی، سلامت و محیط زیست آزمایشگاه ها و کارگاه ها
  آموزشهای الکترونیکی (مجازی)
  پردیس بین الملل دانشگاه
  کالج دانشگاه
  فرآیند های اجرایی حوزه
  منشور اخلاقی کارکنان

 قوانینshbd

irj
 ورود
 مشكل در ورود به سيستم؟Home Page | About us | Contact us | Site Map 

  تعداد بازدید : 2483485
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.