1. اخبار

001

2016-09-02-10-32-48
گزارش بازدید از دانشگاه صلاح الدین در ادامه بازدیدهای هیأت عالی رتبه...
۱۳۹۵-۰۶-۱۲
2016-09-02-10-26-23
سفر به دانشگاه کویه در ادامه سفر هیأت عالی رتبه دانشگاه فردوسی مشهد به...
۱۳۹۵-۰۶-۱۲
2016-09-02-10-04-42
موافقت با اعطای نمایندگی مرکز فردوسی (مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی...
۱۳۹۵-۰۶-۱۲
2016-08-31-09-23-20
سفر هیأت عالی رتبه دانشگاه فردوسی مشهد به اقلیم كردستان عراق و امضای...
۱۳۹۵-۰۶-۱۰