1. اخبار

prosses02

139610250001
تصویب سه برنامه درسی بازنگری شده در نشست شورای برنامه ریزی درسی...
۱۳۹۶-۱۰-۲۵
2018-01-20-07-24-45
تصویب برنامه درسی مهندسی شیمی گرایش جداسازی نشست شورای...
۱۳۹۶-۱۰-۲۵
2018-01-16-09-28-04
  انتصاب دکتر آهنچیان به سمت مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش...
۱۳۹۶-۱۰-۲۵
2017-10-09-07-54-45
   اعطای پایه‎های تشویقی سال 1396 هشتمین جلسه ترفیع...
۱۳۹۶-۱۰-۱۷