برنامه‎های مصوب دانشگاه فردوسی مشهد           

ردیف رشته مقطع تاریخ تصویب مطالعات پشتیبان
1  زمین شناسی کارشناسی ارشد 1394/10/23
2  مطالعات اسلامی (انگلیسی)  کارشناسی ارشد 1394/10/23
3  مطالعات اسلامی (عربی) کارشناسی ارشد 1394/10/23
4  فقه مقارن کارشناسی ارشد 1395/07/05
5  فقه مدنی کارشناسی ارشد 1395/07/05
6  فقه سیاسی کارشناسی ارشد 1395/07/05
7  فقه جزایی کارشناسی ارشد 1395/07/05
8  مهندسی معماری  کارشناسی 1395/10/06
 
9  ژئوفیزیک (گرایش زلزله شناسی) کارشناسی ارشد 1395/10/13
10  مدیریت آموزشی  کارشناسی ارشد 1395/11/16
11  بيوتكنولوژی دامپزشكی دکتری تخصصی PHD 1396/04/14
12  فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی 1396/06/06
 
13  مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات  کارشناسی ارشد 1396/06/20
14  مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی کارشناسی ارشد 1396/08/01
 
15  زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی  کارشناسی ارشد  1396/10/25
16  آموزش و بهسازی منابع انسانی  کارشناسی ارشد 1396/10/25
17  مهندسی شیمی گرایش جداسازی  کارشناسی ارشد 1396/10/25
18  علوم گیاهی گرایش "سیستماتیک و بوم شناسی" و "فیزیولوژی گیاهی" کارشناسی ارشد 1396/10/25
19  روان‌شناسی تربيتی كارشناسی ارشد 1396/11/16
20  مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی  کارشناسی ارشد 1396/12/21
 
21  تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی  کارشناسی ارشد 1397/02/03
22  علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش مهندسی مواد غذایی کارشناسی ارشد 1397/02/10
23  تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد 1397/02/17
24  مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات كارشناسی ارشد 1397/02/24
25  مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایندها کارشناسی ارشد 1397/03/21
26  مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی کارشناسی ارشد 1397/04/04
27  زیست شناسی سلولی و ملکولی  كارشناسی ارشد 1397/04/25
28  مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات دکتری تخصصی PHD 1397/06/05
29  آمار  کارشناسی 1397/06/19
30  شيلات  کارشناسی 1397/06/19
31  زیست‌شناسی سلولی و ملکولی  دکتری تخصصی PHD 1397/07/02
32  مطالعات صلح كارشناسی ارشد 1397/07/09
33  مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری كارشناسی ارشد 1397/07/30
34  مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز كارشناسی ارشد 1397/08/07
35  برنامه‌ریزی درسی کارشناسی ارشد 1397/08/14
36  زیست شناسی جانوری کارشناسی 1397/08/28

37

 فلسفه تعلیم و تربیت دکتری تخصصی PHD 1397/09/12
38  مدیریت فناوری اطلاعات دکتری تخصصی PHD 1397/09/19
39  فیزیولوژی دکتری 1397/10/10
40  مهندسی صنایع گرایش سیستم‌های کلان کارشناسی ارشد 1397/10/17
41  زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد 1397/11/29