معرفی

به منظور فراهم آوردن زمینه اجرای آئین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه‎ها (مصوب 1379/2/10وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) در دانشگاه فردوسی مشهد اولین جلسه شورای برنا‌مه‌ریزی درسی دانشگاه در تاریخ 1380/6/24  تشکیل شد.

  مدیران شورای برنا‌مه‌ریزی درسی دانشگاه از آغاز تاكنون

نام و نام خانوادگی دوران تصدی
  محمد رحیمی‌زاده از 1380 تا 1382
  فریدون ایرانی از 1382 تا 1389
  محمد صال مصلحیان از 1390 تا 1391
  علی مقیمی از 1391 تا 1392
  سید رضا عطارزاده حسینی از 1392 تا 1393
  مرتضی کرمی از 1394 تا کنون

 

شرح وظایف شورای برنامه ریزی درسی

1-    ارزیابی و تصویب برنامه‌های درسی رشته‌های مصوب با رعایت آیین‌نامه‌های دوره‌های تحصیلی که به تصویب شورای عالی برنامه‌ریزی رسیده است.
2-    بررسی و تصویب ایجاد رشته‌های جدید متناسب با نیازهای جامعه و تحولات علمی روز
3-    بررسی و انجام اقدامات جهت توسعه گروه‌های آموزشی، دانشکده‌های دانشکده با توجه به نیاز جامعه
4-    سیاست گذاری جهت بهبود مستمر کیفیت آموزش در دانشگاه
5-    نظارت عالیه بر برنامه درسی اجرا شده توسط اعضای هیأت علمی در گروه‌های آموزشی
6-    سیاست گذاری در جهت اجرای برنامه‌های توانمندسازی اعضاء هیأت علمی از منظر سواد برنامه درسی
7-    سیاست گذاری برنامه‌های عملیاتی دانشکده‌ها در راستای برنامه‌های استراتژیک آموزشی دانشگاه

 

 ساختار

شورای برنامه ریزی دانشگاه

 

اعضای شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه

فهرست اعضای شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه به شرح زیر می‎باشند.

ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده
1  دکتر رضا پیش قدم   رئیس شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه
2  دکتر ایمان الله بیگدلی   نماینده رئیس شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه
3  دکتر مرتضی کرمی   مسئول کارگروه برنامه‎ریزی درسی دانشگاه و دبیر شورا
4  دکتر محمد امینی   عضو شورا
5  دکتر غلامرضا محمدی   عضو شورا
6  دکتر الهه کفشدار گوهرشادی   عضو شورا
 7  دکتر پرویز رضوانی مقدم   عضو شورا
 8  دکتر مسعود همایون فر   عضو شورا
 9  دکتر عباس اسمعیلی زاده   عضو شورا
 10  دکتر مرتضی خادمی   عضو شورا
 11  دکتر محسن نوغانی   عضو شورا
 12  دکتر محمد مزینانی   عضو شورا
 13  دکتر عادل سپهر   عضو شورا