نمایش # 
نشست شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه برگزار شد
​شوراي برنامه‎ريزي درسي دانشگاه برگزار شد
شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه برگزار شد
شورای برنامه‌ ریزی درسی دانشگاه برگزار شد
شورای برنامه‌ ریزی درسی دانشگاه برگزار شد
شورای برنامه‌ ریزی درسی دانشگاه برگزار شد
شورای برنامه‌ ریزی درسی دانشگاه برگزار شد
شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه برگزار شد
شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه برگزار شد
شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه برگزار شد
شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه برگزار شد
انتصاب تعدادی از اعضای هیئت علمی به عضویت كارگروه‌های تخصصی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه برگزار شد
شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه برگزار شد
شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه برگزار شد
شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه برگزار شد
شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه برگزار شد
شورای بازنگری برنامه درسی مترجمی زبان انگلیسی برگزار شد
شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه برگزار شد
شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه برگزار شد
نشست شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه برگزار شد
نشست شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه برگزار شد
نشست شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه برگزار شد
نشست شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه برگزار شد
نشست شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه برگزار شد
نشست شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه برگزار شد
بیست و چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه برگزار شد