بررسی ارائه درس شناخت محیط زیست در شورای برنامه‎ریزی درس دانشگاه

جلسه شورای برنامه‎ریزی درس دانشگاه در تاریخ 1396/10/11 در محل سالن  شورای سازمان مركزی با حضور اعضا تشكیل گردید.
پیرو مصوبه مورخ 1396/09/20 شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه در خصوص درخواست شماره 807 مورخ 1396/04/21 دانشكده منابع طبیعی و محیط زیست، ارائه درس شناخت محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت. پیشنهاد ارائه درس مزبور به عنوان درس اختیاری و در صورت نیاز افزودن آن به لیست دروس در حال بازنگری در مقطع كارشناسی در گروه‎های آموزشی و سرفصل تهیه شده دانشكده منابع طبیعی و محیط زیست مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت.

IMG 6642  IMG 6647