آغاز نظرخواهی از کیفیت تدریس مدرسان

دانشجویان گرامی:

"ارزشیابی از اساتید به عنوان قلب فرایند آموزش و یادگیری موجب بهبود و افزایش کیفیت آموزشی خواهد شد."

نظرخواهی از کیفیت تدریس و شیوه آموزش اعضاء هیأت علمی و مدرسان گروه‎های آموزشی در نیم‏سال جاری، از پنجشنبه 1396/10/07 آغاز و تا سه‏ شنبه 1396/10/19 ادامه دارد. از شما عزیزان دعوت می‎شود با تكمیل فرم‎های ارزشیابی اساتید، گروه‎های آموزشی را در پیشبرد اهداف علمی و بهبود کیفیت آموزشی دانشگاه یاری فرمایید.     

                                            
 مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه