اجرای كارراهه دانشگاهی درارتباط با متقاضیان تبدیل وضعیت

براساس مصوبه هیات اجرایی جذب دانشگاه به تاریخ 1396/05/07، به منظور دستیابی به هدف‎های برنامه راهبردی و هدایت توانمندی‎های اعضای محترم هیات علمی در راستای سند چشم انداز دانشگاه، بررسی تقاضاهای تبدیل وضعیت اعضای محترم هیأت علمی در هیأت اجرایی جذب منوط به تكمیل و ارسال كارراهه دانشگاهی علاوه بر سایر فرم‎های جذب می‎باشد. لذا از این پس می‎بایست پرونده‎های تبدیل وضعیت اعضای محترم هیات علمی (پیمانی به رسمی-آزمایشی و رسمی-آزمایشی به رسمی-قطعی)، همراه با فرم تكمیل شده كارراهه كه به تایید  و تصویب كارگروه جذب دانشكده رسیده باشد، به دبیرخانه هیأت اجرایی جذب ارسال گردد.

پیوست‎ها: