جعفری ثانی معلم  /  
دکتر حسین جعفری ثانی  /  
عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی /

 معلم بر جاودانگی اثر می گذارد و هرگز نمی توان گفت اثر او كی متوقف می شود( هنری بروك آدامز).