تصویب برنامه درسی تحقیقات آموزشی در مقطع كارشناسی ارشد

نشست شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه ساعت 8 روز دوشنبه مورخ1397/02/17 با حضور اعضا در محل سازمان مركزی دانشگاه، طبقه اول، اتاق شورا برگزار گردید. در این نشست آقای دكتر بهروز مهرام مجری محترم بازنگری برنامه درسی تحقیقات آموزشی در مقطع كارشناسی ارشد گزارش خود را در زمینه مطالعات پشتیبان و برنامه درسی بازنگری شده ارائه نمودند كه ضمن تایید برنامه درسی، پیشنهادهای اصلاحی توسط اعضا مطرح گردید.

IMG 0463001
IMG 0465002