برنامه درسی مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات در مقطع كارشناسی ارشد تصویب شد

نشست شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه ساعت 8 روز دوشنبه مورخ 1397/02/24 با حضور اعضا در محل سازمان مركزی دانشگاه برگزار گردید. در این نشست آقای دكترمصطفی كاظمی مجری محترم بازنگری برنامه درسی مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات در مقطع كارشناسی ارشد، گزارش خود را در زمینه مطالعات پشتیبان و برنامه درسی بازنگری شده ارائه نمودند كه ضمن تایید برنامه درسی، پیشنهادهای اصلاحی توسط اعضا مطرح گردید.

IMG 7190
IMG 7189