برگزاری آزمون‎های زبان انگلیسی پیشرفته 19-2018 TOLIMO:EA در سال 1397

براساس اعلام سازمان سنجش آموزش كشور، آزمون‎های زبان انگلیسی پیشرفته 19-2018 TOLIMO:EA در سال 1397 به شرح جدول ذیل برگزار می‎گردد.

رديف

دوره

تاريخ برگزاري

حوزه هاي برگزاري

1

127

97/2/20

اصفهان، بندرعباس، تبريز، تهران، رشت، شيراز، كرمانشاه، گرگان و مشهد

2

128

97/4/21

تهران

3

129

97/5/25

اصفهان، بيرجند، تبريز، تهران، رشت، زنجان، شيراز، كرمان، كرمانشاه، گرگان، زاهدان، مشهد و يزد

4

130

97/6/22

تهران

5

131

97/7/26

اصفهان، بندرعباس، بيرجند، تبريز، تهران، چابهار، رشت، زنجان، شيراز، كرمان، كرمانشاه، كيش، گرگان، مشهد و يزد

6

132

97/8/24

تهران

7

133

97/9/29

اصفهان، بندرعباس، بيرجند، تبريز، تهران، رشت، زنجان، زاهدان، شيراز، كرمان، كرمانشاه، كيش، گرگان، مشهد و يزد

8

134

97/10/27

تهران

9

135

97/11/25

اصفهان، بندرعباس، تبريز، تهران، چابهار، رشت، زنجان، زاهدان، شيراز، كرمان، كرمانشاه، كيش، گرگان، مشهد ويزد

10

136

97/12/23

تهران