تایید برنامه درسی مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیندها در مقطع كارشناسی ارشد

نشست شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه ساعت 8 روز دوشنبه مورخ1397/03/21 با حضور اعضا در محل سازمان مركزی دانشگاه، طبقه اول، اتاق شورا برگزار گردید.در این نشست خانم دكتر نفیسه فرهادیان مجری محترم بازنگری برنامه درسی مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیندها در مقطع كارشناسی ارشد، گزارش خود را در زمینه مطالعات پشتیبان و برنامه درسی بازنگری شده ارائه نمودند كه ضمن تایید برنامه درسی، پیشنهاد های اصلاحی توسط اعضا مطرح گردید.

IMG 7263
IMG 7262