تاریخ جبرانی مصاحبه دكتری 98-97 دانشگاه فردوسی مشهد

جهت برخی از رشته‌های مورد پذیرش در دوره دکتری تخصصی 1397  بنابر تصمیمات اتخاذ شده برای آن‌دسته از داوطلبان که از حضور در جلسه مصاحبه بازمانده‌اند تاریخ جبرانی به شرح زیر اعلام می‌گردد.

عنوان رشته‌گرایش                                  زمان مجدد انجام ارزیابی مرحله دوم/مصاحبه
زمین شناسی مهندسی                                               97/04/04    ساعت  9 صبح
زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی                            97/03/28    ساعت  9 صبح
زیست شناسی -بیوسیستماتیك جانوری                   97/03/30     ساعت  8 صبح
زیست شناسی- سلولی مولكولی                               97/03/29    ساعت  12 ظهر
زیست شناسی-سیستماتیك اكولوژی گیاهی             97/03/22    ساعت  9 صبح
رشته‌های علوم ورزشی                                             97/04/12
رشته‌های دامپزشکی                                                97/04/06
رشته‎های مهندسی عمران                                         97/04/04
مهندسی صنایع                                                        97/04/02
مهندسی مواد و متالورژی                                        97/04/04
مهندسی شیمی                                                       97/04/06