IMG 151900001

جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد

​جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی دانشگاه، ساعت 10 صبح روز سه شنبه 1397/04/12 در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه و در ادامه مبحث جلسات قبل موضوع دستیار آموزشی و فرم مربوطه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و نتیجه حاصل در هر مورد در جدول مربوطه ثبت گردید. ضمناً فرم تدریس مستقل نیز مورد بررسی قرار گرفت و جدول مربوطه تكمیل شد.