IMG 15271

ارائه پیش نویس "منشور اخلاق آموزشی" در جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی

جلسه شورای مدیران حوزه ساعت 8 صبح یکشبنه 1397/04/17 در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه فایل تهیه شده با عنوان "منشور اخلاق آموزشی" ارائه و توضیحات در خصوص هر بند آن و بویژه بخش اول توسط آقای دکتر مشایخی بیان شد. در هر مورد اعضای جلسه نقطه نظرات خویش را بیان کردند و در مواردی که توافق حاصل شد تغییرات مورد نظراعمال گردید.

IMG 15301