طرح ارتقای "شايستگی‎های آموزشی" دانشجويان دکتری

توسعه حرفه‎ای دانشجویان دكتری یعنی فرایند رسمی و غیررسمی بهسازی و آماده‎سازی مستمر برای پذیرش نقش‎های مختلف درآینده، امری ضروری است. یكی از مؤلفه‎های توسعه حرفه‎ای، كسب قابلیت‎ها و صلاحیت‎های حرفه‎ای در فرایند تدریس است.
معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد در راستای افزایش توان اشتغال پذیری دانشجویان دكتری این دانشگاه وآشنایی ایشان با شیوه‎های تدریس و مدیریت كلاس، دوره‎های "ارتقای شایستگی‎های آموزشی دانشجویان دكتری" را طراحی و برگزار می‎كند. این دوره‎ها توسط كالج دانشگاه برگزار می‎شود.

 ویژگی‎های دوره ارتقای شایستگی‎های آموزشی دانشجویان دكتری

معرفی دوره: این دوره‎ها در قالب یك بسته آموزشی شامل 3 درس می‎باشد كه به صورت كارگاهی ارائه می‎شود.

مخاطبان دوره: كلیه دانشجویان دكتری دانشگاه فردوسی می‎توانند در این دوره شركت نمایند.

هزینه شركت در دوره: هزینه شركت در هر درس از دوره، 2.000.000 ریال می‎باشد. پس از واریز شهریه امكان استرداد آن نخواهد بود.

محل برگزاری دوره: با توجه به شرایط هر درس، دوره در محل ساختمان كالج واقع در نبش رضای 23 و یا در محل پردیس دانشگاه برگزار خواهد شد.

شرایط معافیت از پرداخت شهریه: شركت در دوره های آموزشی برای دانشجویان رتبه 1 كه آزمون جامع را با موفقیت سپری كرده‎اند و یا در طرح خوشه بندی شهاب دانشگاه در خوشه یك قرار گرفته اند، رایگان می‎باشد.

دروس دوره
- آشنایی با روش‎های تدریس
- سنجش و ارزشیابی آموزشی
- روانشناسی تربیتی

گواهینامه پایان دوره: گواهینامه پایان دوره آموزشی صرفاً برای فراگیرانی صادر می‎شود كه موفق به گذراندن هر3 درس شوند. این گواهینامه در پایان دوره آموزشی با امضای معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد اعطا خواهد شد.