جذب اعضای هیات علمی پیمانی
 1    آیین نامه اعطای بورس داخل برای ارتقای سطح علمی مربیان
 2    امتیازات توانایی علمی داوطلب عضویت هیات علمی دانشگاه‎ها و مراکز آموزش عالی کشور
 3    برخی قوانین طرح سربازی
 4   مجوز سن بالای 40 سال
5   سنوات خدمتی قبل از تایید صلاحیت مرکز جذب
6    عدم احتساب دوران پیمانی مشروط
7    عدم بررسی دارندگان مدرک نیمه حضوری و غیرحضوری
8    عدم پذیرش دکتری غیرحضوری و نیمه حضوری در جذب
9    کارمند به هیات علمی
10    لزوم اخذ مدرک دکتری قبل از ثبت نام در فراخوان جذب
11   مجوز عدم شرکت بورسیه‎ها در سامانه جامع جذب
12   شرکت در فراخوان؛ مشمولین طرح سربازی که در فراخوان شهریور 96
13   معافیت بورسیه‎ها از مجوز کبر سن
 14  لزوم شرکت راتبه در فراخوان جذب اعضای هیات علمی
 
   تبدیل وضعیت استخدامی
 1    درصد امتیازات مورد نیاز برای تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی
 2    عدم تغییر آرای هیات مرکزی جذب
 3    اصلاحیه امتیازات مورد نیاز برای تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‎ها و موسسات آموزشی و پژوهشی
 4   امتیازت تبدیل وضعیت
5    تبدیل وضعیت با اخذ مدرک دکتری
6   تبدیل وضعیت غیرانتفاعی
7   كسب 100 درصد امتياز دانشياري به جاي حكم دانشياري در تبديل وضعيت از رسمي ازمايشي به رسمي قطعي
8 بخشنامه تبديل وضعيت استخدامی و پاسخ به استعلام دانشگاه
    ماموریت و انتقال
 1     مجوز جهت انتقال عضو هیات علمی که می بایست در همان موسسه خدمت نماید
 تمدید و ترفیع
 1  ترفیعات