IMG 3353000ششمین جلسه كارگروه تخصصی (ناتك) آموزشی دانشگاه برگزار شد

ششمین جلسه كارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین كیفیت (ناتك) آموزشی دانشگاه ساعت 10 روز یكشنبه 1397/08/06 در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه تشكیل شد. در این جلسه حول محورهای زیر بحث و گفتگو شد:
-  بررسی گزارش تعیین نقطه برش كمی ـ كیفی به تفكیك گروه آموزشی
- ارزشیابی از دانشجویان ممتاز

IMG 3350111111