Untitled-33برگزاری دوره آموزشی طرح ارتقای شایستگی‎های آموزشی دانشجویان دكتری

با گذشت قریب به یك ماه از آغاز طرح ارتقاء شایستگی‎های آموزشی دانشجویان دكتری، حدود 30 نفر از دانشجویان دكتری دانشگاه فردوسی مشهد تحت آموزش در قالب این طرح قرار گرفته اند. در حال حاضر با پایان بخش اول این آموزش، دانشجویان مباحث مربوط به “روانشناسی تربیتی” را با تدریس جناب آقای دكتر كارشكی به اتمام رسانده و مباحث مربوط به “سنجش و ارزشیابی آموزشی“ را با تدریس جناب آقای دكتر مهرام آغاز كرده‎اند.

Untitled-2