dr.parvizi

 

انتصاب دکتر محسن پرویزی به عنوان نماینده امور دروس سرویسی دانشگاه

در راستای ارتقای علمی و ساماندهی دروس سرویسی و نظر به اهمیت نظارت بر كیفیت آموزشی دروس، آقای دکتر محسن پرویزی عضو هیات علمی گروه ریاضی محض از طرف معاونت آموزشی دانشگاه به عنوان نماینده امور دروس سرویسی دانشگاه منصوب شدند.