فهرست دانشجویان منتخب جهت بهره‎مندی از جوایز تحصیلی بنیاد نخبگان در سال تحصیلی 98-1397

فهرست سری اول دانشجویان منتخب جهت بهره‎مندی از جوایز تحصیلی بنیاد نخبگان، در سال تحصیلی 98-1397 به شرح زیر اعلام شد. ضروری است دانشجویان منتخب، براساس مقررات مندرج در "راهنمای اعطای جوایز تحصیلی سال 98-1397”، جهت بهره‎مندی از جوایز نیمسال اول سال جاری، حداكثر تا 1397/11/13 اقدام نمایند. ضمناً اسامی سایر دانشجویان منتخب پس از اعلام اسامی از سوی بنیاد ملی نخبگان، متعاقباً اعلام خواهد شد.

download  اسامی دانشجویان