معافیت از حضور در كلاس زبان عمومی با شركت در آزمون تعیین سطح

بنا بر مصوبه معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مقرر شد در هر سال تحصیلی آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی برگزار شده و دانشجویان محترمی كه در این آزمون حد نصاب لازم را كسب كنند، از حضور در كلاس زبان عمومی معاف شده و نمره قبولی در كارنامه ایشان ثبت شود. (نمره ثبت شده حداقل 18 است و با توجه به نمره آزمون تعیین سطح مشخص می‎شود).

دانشجویانی كه تمایل به شركت در این آزمون را دارند، مبلغ 100/000 ریال به حساب شماره 425299190 بانك تجارت شعبه پردیس دانشگاه به نام تمركز عواید اختصاصی معاونت آموزشی واریز نمایند و شماره فیش واریزی و اطلاعات خواسته شده را تا ساعت 24 روز شنبه 8 دی در نشانی(yon.ir/azmoonum) بارگذاری كنند.

زمان برگزاری آزمون: دوشنبه 10 دی ماه 1397 ساعت 12 ظهر

مكان برگزاری آزمون: در اطلاعیه بعدی اعلام می‎شود.