قابل توجه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

"ارزشیابی از اساتید  به عنوان قلب فرایند آموزش و یادگیری موجب بهبود و افزایش کیفیت آموزشی خواهد شد."

    نظرخواهی از کیفیت تدریس و شیوه آموزش اعضاء هیأت علمی و مدرسان گروه‎های آموزشی در نیم‏سال جاری، از چهارشنبه 1397/10/05 آغاز و تا پایان روز دو‏شنبه 1397/10/17 ادامه دارد. از شما عزیزان دعوت می‎شود با تكمیل فرم‎های ارزشیابی اساتید، گروه‎های آموزشی را در پیشبرد اهداف علمی و بهبود کیفیت آموزشی دانشگاه یاری فرمایید.      

                                           
گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزشی دانشگاه  فردوسی مشهد