قابل توجه دانشجویان منتخب جهت بهره‎مندی از جوایز تحصیلی بنیاد نخبگان در سال تحصیلی 98-1397

1- دانشجویان متقاضی اعتبارهای آموزشیاری، پژوهشیاری، فن یاری و راتبه، لازم است نسبت به تکمیل فرم‎های مربوطه  (فرم قراداد و فرم گزارشکار) طبق فرایند زیر برای نیمسال اول حداکثر تا 13 بهمن ماه سال جاری و برای نیمسال دوم حداکثر تا 13 تیرماه  سال 1398 اقدام نمایند.
2- دانشجویان متقاضی تسهیلات ودیعه اجاره مسکن برای ارسال درخواست خود صرفاً تا پایان خرداد ماه 1398 فرصت دارند و لازم است دانشگاه حداکثر تا پایان شهریور 1398 درخواست مورد تایید را برای بررسی به بنیاد استان ارسال نمایند.
3- درخواست و مستندات برای بهره‎مندی از اعتبارها و تسهیلاتی که زمان مشمولیت آن‎ها، در شیوه نامه بنیاد تا پایان شهریور 1398 تعیین شده و دانشجو فعالیت مرتبط با آن را تا 98/6/31 انجام داده است. صرفاً تا پایان مهرماه 1398 از دانشجویان پذیرفته می‎شود.

فرایند عقد قرارداد آموزش یاری/ پژوهش یاری جهت دریافت جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان

1- دریافت فرم قرارداد آموزش‌یاری/ پژوهش‌یاری از سایت جدید دفتر استعداد درخشان و تکمیل و امضاء فرم قرارداد توسط دانشجو و استاد راهنما
2- ارسال تصویر فرم تكمیل و امضاء شده قرارداد (با امضا دانشجو و استاد راهنما) از طریق اتوماسیون اداری توسط استاد راهنما طبق مسیر زیر:
(استاد راهنما-> مدیر گروه آموزشی-> معاون آموزشی دانشکده-> معاون آموزشی دانشگاه)