barname 11 deyشورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه برگزار شد

نشست شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه ساعت 17 روز سه شنبه مورخ 1397/10/11 با حضور اعضا در مركز رفاهی شماره یك دانشگاه برگزار گردید.
در این نشست آقایان دكتر محمود شور مدیر محترم گروه باغبانی، دكترجواد منش و دكتر وكیلی مدیر محترم گروه علوم دامی و خانم دكتر خوشرفتار مدیر محترم تربیت بدنی و علوم ورزشی گزارش توجیهی- تفصیلی مبنی بر تقاضای گروه در خصوص استفاده از برنامه‎های درسی مصوب وزارت علوم را مطرح نمودند. شورا پس از بحث و تبادل نظر با تقاضای گروه‎های مزبورجهت اجرای برنامه درسی ارائه شده مصوب وزارت عتف موافقت نمود.
در ادامه در خصوص ارایه واحدهای درسی در قالب بسته‎های تحصیلات تكمیلی برای مقاطع كارشناسی ارشد و دكتری و همچنین برنامه‎های درسی با توجه به موضوع بین المللی‎سازی دانشگاه بحث و تبادل نظر شد.

IMG 8218