ثبت نام متقاضیان شرکت در بیست و چهارمین المپیاد علمی - دانشجویی کشور (منطقه 9)

(استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان)
معرفی متقاضیان شرکت در المپیاد توسط دانشگاه محل تحصیل دانشجویان انجام می‌شود. جهت این امر لازم است معاون آموزشی هر دانشگاه با مراجعه به سامانه ثبت‌نام به آدرس زیر، نسبت به معرفی دانشجویان واجد شرایط در هر یک از رشته‌های المپیاد اقدام نماید.

نحوه شرکت در المپیاد غیر متمرکز منطقه 9
الف) دانشگاه‌های دولتی
هر یك از دانشگاه‌های دولتی مجاز است كه تیم شركت كننده (حداكثر 5 نفره) در هر یك از رشته‌های 22 گانه یادشده را طبق ضوابطی كه دانشگاه برای رشته‌های خود تعیین می‌كند، در زمان مقرر انتخاب و از طریق معاونت آموزشی دانشگاه به دانشگاه فردوسی مشهد معرفی نماید.

ب) دانشگاه‌های آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی
هر یك از مجموعه‌های دانشگاه‌های آزاد، پیام نور و غیر انتفاعی واقع در منطقه 9 مجاز است كه در هر یك از رشته‌های 22 گانه، یك تیم حداكثر 5 نفره از میان همه واحدهای دانشگاهی مجموعه خود در منطقه را انتخاب و در زمان مقرر به دانشگاه فردوسی مشهد معرفی نماید. چگونگی انتخاب تیم‌ها از میان همه دانشگاه‌های مجموعه مربوط، بر عهده دانشگاه‌های آزاد، پیام نور و غیر انتفاعی است.

شرایط شرکت در المپیاد غیر متمرکز منطقه 9
- دانشجوی داوطلب شرکت در المپیاد ، در نیمسال دوم سال تحصیلی 98- 1397 در حال تحصیل باشد (ارائه گواهی اشتغال به تحصیل الزامی است).
- به ازای هر داوطلب، مبلغ  2650000  ریال به شماره حساب 425299190 به نام «عواید معاونت آموزشی دانشگاه» نزد بانك تجارت واریز نموده و فیش واریزی را از طریق نمابر 05138807312 ارسال نماید.

زمان برگزاری آزمون المپیاد غیرمتمركز: 12 و 13 اریبهشت ماه 1398
مکان برگزاری آزمون: دانشگاه فردوسی مشهد

دانشجویان داوطلب شرکت در المپیاد غیرمتمرکز علمی - دانشجویی، توسط دانشگاه محل تحصیل، انتخاب و به دانشگاه مجری المپیاد در منطقه (دانشگاه فردوسی مشهد) معرفی می‌شوند.
معاون آموزشی در هردانشگاه (دانشگاه‌های دولتی به طور مستقل و دانشگاه‌های آزاد، غیرانتفاعی و پیام‌نور به صورت متمرکز) با مراجعه به سامانه ثبت‌نام به نشانی https://pooya.um.ac.ir/educ/exam/OrgRegForm.php نسبت به معرفی دانشجویان متقاضی شرکت در المپیاد اقدام می‌نماید.

 

سامانه ثبت‌نام

لينك مركز المپياد علمي- دانشجويي سازمان سنجش