المپیاد علمی - دانشجویی (منطقه 9)

دانشجویان داوطلب شرکت در المپیاد غیرمتمرکز علمی - دانشجویی، توسط دانشگاه محل تحصیل، انتخاب و به دانشگاه مجری المپیاد در منطقه (دانشگاه فردوسی مشهد) معرفی می‌شوند.
معاون آموزشی در هردانشگاه (دانشگاه‌های دولتی به طور مستقل و دانشگاه‌های آزاد، غیرانتفاعی و پیام‌نور به صورت متمرکز) با مراجعه به سامانه ثبت‌نام به نشانی https://pooya.um.ac.ir/educ/exam/OrgRegForm.php نسبت به معرفی دانشجویان متقاضی شرکت در المپیاد اقدام می‌نماید.

لينك مركز المپياد علمي- دانشجويي سازمان سنجش