تابلو برنامه درسی - 17 دیشورای برنامه ریزی درسی دانشگاه برگزار شد

نشست شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه ساعت 8 روز دوشنبه مورخ 97/10/17 با حضور اعضا در سازمان مركزی دانشگاه برگزار شد.
در این نشست آقای دكتر كوشا مجری محترم بازنگری برنامه درسی مهندسی صنایع گرایش سیستم‎های كلان در مقطع كارشناسی ارشد، گزارش خود را در زمینه مطالعات پشتیبان و برنامه درسی بازنگری شده ارائه نمودند در نهایت بعد از بحث و تبادل نظر برنامه پیشنهادی تصویب و نكاتی در خصوص بهبود آن ارائه شد.

برنامه درسی - 17 دی