نشست شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه برگزار شد

نشست شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه ساعت 8 روز دوشنبه مورخ 97/10/03 با حضور اعضا در سازمان مركزی دانشگاه برگزار گردید. در این نشست ابتدا آقای دكتر وحید سینایی مجری محترم بازنگری برنامه‎درسی رشته علوم سیاسی در مقطع كارشناسی‎ارشد، گزارش خود را در زمینه مطالعات پشتیبان و برنامه‎درسی بازنگری شده ارائه نمودند در نهایت بعد از بحث و تبادل نظر برنامه پیشنهادی تصویب و نكاتی در خصوص بهبود آن ارائه شد.

 khabar barnamerizi 3 dey