نشست شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه برگزار شد

نشست شورای برنامه‎ریزی درسی دانشگاه ساعت 8 روز دوشنبه مورخ 97/09/26 با حضور اعضا در سازمان مركزی دانشگاه برگزار شد.
در این نشست ابتدا آقای دكتر كیانی رشید مجری محترم بازنگری برنامه درسی رشته متالورژی و مواد در مقطع دكتری، گزارش خود را در زمینه مطالعات پشتیبان و برنامه درسی بازنگری شده ارائه نمودند در نهایت بعد از بحث و تبادل نظر برنامه پیشنهادی تصویب و نكاتی در خصوص بهبود آن ارائه شد.
در ادامه آقای دكتر عباس روحانی گزارش توجیهی – تفصیلی گروه مبنی بر تمایل گروه آموزشی مهندسی مكانیك بیوسیستم برای استفاده از برنامه درسی مكانیزاسیون كشاورزی وزارت عتف در مقطع دكتری را ارائه نمودند. شورا پس از بحث و تبادل نظر با درخواست گروه برای اجرای برنامه موافقت نمود .

8114

8112