تابلو برنامه ریزی - 24 دیشورای بازنگری برنامه درسی مترجمی زبان انگلیسی برگزار شد

نشست شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه ساعت 8 روز دوشنبه مورخ 97/10/24 با حضور اعضا در سازمان مركزی دانشگاه برگزار شد.
در این نشست آقای دكتر خوش سلیقه مجری محترم بازنگری برنامه درسی مترجمی زبان انگلیسی در مقطع كارشناسی ارشد، گزارش خود را در زمینه مطالعات پشتیبان و برنامه درسی بازنگری شده ارائه نمودند در نهایت بعد از بحث و تبادل نظر برنامه پیشنهادی تصویب و نكاتی در خصوص بهبود آن ارائه شد.

97-10-24