فصل‎نامه خبری ترویجی معاونت آموزشی

سال 1397
1-1-1 Fa-02-1--1                                                                 
 جلد 1 شماره 1    (پاییز 1397)  جلد 1 شماره 2  (زمستان 1397)

سال 1398

4 5787575191362078794-1 Fa-04-1 فصل نامه نامه-05-1 4 5996716759824991721-1
جلد 1 شماره 3 (بهار 1398)   جلد 1 شماره 4 (تابستان 1398)   جلد 2 شماره 5 (پاییز 1398) جلد 2 شماره 6 (زمستان 1398)

 

سال 1399

4 6012720954726156025-1  4 6003758929937434338-1 4 5980983049079228429-1 
جلد 3 شماره 7 (بهار 1399) جلد 3 شماره 8 (تابستان 1399)  جلد 3 شماره 9 (پاییز 1399)