دانش آموختگان

اطلاعیه انتخابات انجمن دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد

بدون تردید دانش آموختگان  یكی از ثمرات ارزشمند نظام تعلیم و تربیت  آموزش عالی كشور هستند كه دوره مهمی از زندگی خود را در دانشگاه گذرانده اند و  اگرچه بر اساس منطقه زندگی یا انتخاب شغل و سایر عوامل، دانش آموختگان پس از فراغت از تحصیل دانشگاه را ترك می كنند، اما  عضویت آنها در دانشگاه لزومأ پایانی ندارد.
در سال گذشته هیأتی متشكل از تعدادی از دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد به استناد آیین نامه تشكیل انجمن دانش آموختگان دانشگاه‎ها (مصوب 1377/4/7 وزیر فرهنگ و آموزش عالی وقت) مبادرت به تشكیل هیأت موسس نموده و در نظر دارند به زودی انتخابات هیأت اجرایی انجمن را برگزار نمایند.

بدینوسیله از كلیه دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد دعوت می شود با عضویت و شركت در انتخابات انجمن در شكل گیری مقتدرانه این تشكل سهیم باشند. ضمنأ اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد فارغ از اینكه دانش آموخته دانشگاه فردوسی مشهد باشند یا خیر می‎توانند عضو مجمع و یا هیأت اجرایی انجمن دانش آموختگان باشند.