97-11-08- تابلوشورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه برگزار شد

نشست شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه ساعت 8 روز دوشنبه مورخ  97/11/08 با حضور اعضا در سازمان مركزی دانشگاه برگزار شد.
در این نشست آقای دكتر میرجلیلی مجری محترم بازنگری برنامه درسی مهندسی شیمی گرایش استخراج فلزات در مقطع كارشناسی‌ارشد، گزارش خود را در زمینه مطالعات پشتیبان و برنامه درسی بازنگری شده ارائه نمودند در نهایت بعد از بحث و تبادل نظر برنامه پیشنهادی تصویب و نكاتی در خصوص بهبود آن ارائه شد.
در ادامه آقای دكتر عباس جوارشكیان مدیر محترم گروه فلسفه گزارش توجیهی - تفصیلی در خصوص استفاده از برنامه درسی مصوب وزارت عتف در مقطع كارشناسی‌ارشد را مطرح نمودند، شورا با تقاضای گروه مبنی بر اجرای برنامه درسی وزارت عتف موافقت نمود.

97-11-08