97-11-14-تابلو

 جلسه شورای آموزشی دانشگاه برگزار شد

جلسه مورخ 97/11/14 شورای آموزشی دانشگاه رأس ساعت 8 صبح در محل سالن شورای سازمان مركزی و با حضور معاون محترم آموزشی دانشگاه و سایر اعضاء شورا تشكیل شد در این جلسه ضمن ارائه گزارش مبسوطی در خصوص هر یك از موضوعات زیر، توصیه‌ها و پیشنهادات لازم جهت اجرای مطلوب فرآیندهای مزبور ارائه شد:
- اجرای طرح پایش سلامت دانشجویان ورودی 1397، نتایج حاصله و اقدامات انجام شده
- فرایند تعیین میزان آموزه (اعتبار اموزشی)، نحوه تكمیل كاربرگ‌های مربوطه و زمینه‌های هزینه كرد
در ادامه، موضوع رسیدگی به مسائل و مشكلات آموزشی دانشجویان و راهكارهای مرتبط مطرح شد.

97-11-14-1

97-11-14-2