پذیرش دکتری تخصصی بدون آزمون (استعداد درخشان)  سال تحصیلی 99-1398 دانشگاه فردوسی مشهد (98/02/16)

به اطلاع می‌رساند دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه فردوسی مشهد برای سال تحصیلی 99-1398 اقدام به پذیرش داوطلبان در مقطع دکتری تخصصی به صورت بدون آزمون می‌نماید. سامانه ثبت نام از 26 فروردین لغایت 31 اردیبهشت 1398 فعال می‎باشد. لطفا آئین نامه‌ها و شرایط ثبت نام  را با دقت مطالعه و پیش از ثبت‌نام از واجد شرایط بودن خود اطمینان حاصل فرمایید. 

مدارک مورد نیاز:

• اسکن عکس
• اسکن کارت ملی
• ریز نمرات مقطع کارشناسی ارشد
• ریز نمرات مقطع کارشناسی
• گواهی دانش آموختگی مقطع کارشناسی
• گواهی دانش آموختگی مقطع کارشناسی ارشد در صورت فارغ التحصیلی
• چکیده پایان نامه ارشد (فارسی-لاتین)/ در صورت عدم دفاع، تصویر پروپوزال
• اطلاع از ایمیل دانشگاهی (پسوند ac.ir.) دو تن از اساتیدی که با ایشان دروسی را گذرانده باشند، جهت درج در سیستم ثبت نام.
• گواهی رتبه کنکور کارشناسی (بدون ستاره)
• گواهی رتبه کنکور کارشناسی ارشد (بدون ستاره)
• گواهی رتبه در دوره کارشناسی ارشد (بدون ستاره)
• گواهی رتبه در دوره کارشناسی (بدون ستاره)
• مقالات و یا نامه پذیرش مقالات (داشتن مقاله علمی- پژوهشی الزامی است)

شرایط پذیرش بدون آزمون دوره دکتری سال تحصیلی 99-1398

- دارای ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ حداقل 16 در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و 17 در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ (ضریب همترازی برای دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد اعمال می‎شود.)
- ﺑﯿﺶ از دو ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ دفاع ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. فارغ التخصیلان نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 به بعد می‎توانند در این فراخوان شرکت نمایند.
- ﺣﺪاﻗﻞ 60 اﻣﺘﯿﺎز از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول 1 ﺗﺎ 4 اصلاحیه شماره ۲۳۷۲۰۰/۲۱ مورخ 1393/12/16 وزارت ﻋﻠﻮم.
تبصره 1: کسب حداقل امتیاز از ردیف 1 جدول امتیازات پژوهشی الزامی است.
تبصره 2: دانشجویانی که معدل کارشناسی آنها زیر 16 و یا معدل کارشناسی ارشد آنها زیر 17می‌باشد، در صورتی که پس از همترازی معدل، معدل آن‎ها  به حد نصاب رسید، مجاز به ثبت نام خواهند بود. تنها این دسته از دانشجویان می‎توانند درخواست همترازی معدل را از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید به شرح زیر ارسال نمایند. تاکید می‌شود فقط دانشجویانی که شرط معدل زیر 16 در کارشناسی و یا زیر 17 در کارشناسی ارشد دارند، مجاز به درخواست همترازی معدل می‌باشند و تنها به درخواست‎های ارسالی با شرایط زیر، پاسخ داده خواهد شد .
1. عنوان ایمیل: همترازی معدل
2. نام و نام خانوادگی
3. نام دقیق دانشگاه محل تحصیل
4. مقطع تحصیلی
5. نام رشته به صورت دقیق و كامل
6. معدل دقیق تا دو رقم اعشار (در مقطع ارشد بدون احتساب پایان نامه)

ﺗﺬﮐﺮات ﻣﻬﻢ:

• دانشجو موظف است در صورت داشتن شرایط لازم، نسبت به تکمیل دقیق فرم مطابق با مدارک بارگذاری شده اقدام نماید. در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻼف واﻗﻊ در ﻣﺪارك ارﺳﺎﻟﯽ داوﻃﻠﺐ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﺤﺼﯿﻞ، از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ وی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻮاﻗﺐ آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داوﻃﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
• داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  1398/06/31 داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﮔﺮدﻧﺪ. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺒﻮﻟﯽ آنﻫﺎ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
• وﺟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش و ﯾﺎ وارﯾﺰ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ، ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺘﺮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
• ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻌﺪ از ﻗﺒﻮﻟﯽ و ﮐﺴﺐ ﭘﺬﯾﺮش، ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪﺑﻮد.
• داﻧﺸﮕﺎه در ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻘﺎﺿﺎی داوﻃﻠﺒﺎن از اﺧﺘﯿﺎرات ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ دوره دﮐﺘﺮی ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
• ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ، اﺳﺎﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن در ﺳﺎﯾﺖ دﻓﺘﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎس و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﺑﺎ دﻓﺘﺮ و داﻧﺸﮑﺪه‎ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
• ارائه درخواست و دارا بودن شرایط، به هیچ عنوان به منزله پذیرش قطعی نمی‎باشد. بنابراین به داوطلبان توصیه می‎شود مراحل و پیش نیازهای آزمون عادی ورود به دوره دکتری را نیز رعایت نمایند.
• ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻨﻮط ﺑﻪ وﺻﻮل ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر و ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﻮﺳﻂ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺎت ﻣﺮﮐﺰی ﮔﺰﯾﻨﺶ داﻧﺸﺠﻮی وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻦآوری اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه از ﺻﺪور ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﻌﺬور اﺳﺖ.
• مدارک متقاضیانی که در مهلت مقرر ثبت تام اینترنتی نکرده باشند و یا مدارک بارگذاری شده (اسکن شده) آن‎ها خوانا نباشد بررسی نخواهد شد.
• استفاده از تسهیلات بدون آزمون مختص دانشجویان ایرانی است.