دوره‎های مهارت آموزی و کارآفرینی

دوره مهارت آموزی و کارآفرينی، دوره‌ای است که در آن دانشجويان يک رشته خاص، با مباحث کاربردی حرفه خود که در دروس دوره کارشناسی پيش‌بينی نشده‌اند، آشنا خواهند شد. تمرکز اين دوره‌ها بر مباحث عملی، کارگاهی و پروژه‌های اجرايی خواهد بود. اين دوره نيز مشابه با دوره فرعی، می‌تواند تا معادل 24 واحد باشد.
کليه دانشجويان دانشگاه فردوسی (اعم از کارشناسی و تحصيلات تکميلی) می‌توانند در دوره‌های مهارت آموزی و کارآفرينی که با سرپرستی کالج دانشگاه و توسط گروه‌های آموزشی برگزار می‌شود، شرکت نمايند.
طول دوره نبايد کمتر از 21 واحد و بيشتر از 24 واحد درسی باشد.
دوره مهارت آموزی می‌تواند مشتمل بر کلاس نظری، عملی، کارگاهی، عمليات صحرايی، پروژه و امثال آن باشد.
دوره مهارت آموزی می‌تواند مشتمل بر دروس اختياری نيز باشد.
دانشجويان ساير دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی نيز می‌توانند در اين دوره‌ها ثبت نام نمايند. در هر حال، اولويت با دانشجويان دانشگاه فردوسی مشهد است.

اهداف دوره
•  اين دوره برای دانشجويان امکان تحصيل و کسب مهارت بيشتری را فراهم می‌نمايند.
•  محدوديت تعداد واحدهای دوره کارشناسی، عملاً باعث شده تا فارغ‌التحصيل دوره کارشناسی در بسياری از رشته‌ها فاقد تخصص لازم برای ورود به محيط کار باشد. دوره‌ه‌های مهارت آموزی که بر مبنای تجارب ارزشمند اساتيد هر گروه طراحی و مورد بازبينی قرار خواهند گرفت و فرصتی مغتنم را برای دانشجويان برای تسلط بيشتر بر مباحث کاربردی فراهم می‌نمايد.

مدارک اعطایی
گواهی دوره های مهارت آموزی، به همراه تاييديه ريز نمرات و در قالب مدارک آموزش های عالی آزاد از سوی کالج صادر خواهد شد. اين گواهی بر مبنای ساعات آموزشی گذرانده شده خواهد بود.