1- برنامه‎های دوره فرعی زبان و ادبيات انگليسی    
  2- راهنمای انتخاب واحد دوره‎های فرعی سال 1394    
 3- آغاز ثبت نام دوره‎های فرعی سال تحصيلی 1395-1394 (ويژه دانشجويان ورودی 93 کارشناسی و دانشجويان دکتری)