دفتر امور اعضای هیات علمی و مدعوین

در راستای اجرای آیین نامه‎های ترفیع، آموزانه و نظارت بر همکاری اعضای هیات علمی با سایر دانشگاه‎ها و موسسات و پاسخگویی مستقیم به اعضای هیات علمی و مدرسین مدعو دانشگاه، این دفتر به طور مستقل و با نظارت مستقیم معاون محترم آموزشی دانشگاه، از سال 1394 ارائه خدمت می‎نماید. وظایف این دفتر به طور مختصر به شرح زیر است.

 

 شرح وظایف

1- آموزانه (حق التدریس) اعضای هیات علمی و مدرسان مدعو دانشگاه

2- امور مربوط به حق الزحمه داوری (رساله/پایان نامه)، حل تمرین‎ها، خارج از شمول‎ها و ...

3- ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی دانشگاه

4- دبیرخانه نظارت بر همکاری اعضای هیات علمی با سایر دانشگاه‎ها و موسسات

5- انجام امور مربوط به واحد موظف و حق مدیریت اعضای هیات علمی دانشگاه

6- انجام امور مربوط به آیین نامه‎های اعضای هیات علمی

7- نظارت بر سیستم سدف ( دروس ارائه شده نیمسال)

8- تهیه گزارشات آماری حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی