شورای تحصیلات تکمیلی

این شورا به منظور تهیه و تدوین برنامه‎های آموزشی دوره‎های تحصیلات تکمیلی و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه و کمک به امور اجرایی و فراهم آوردن امکانات مناسب در زمینه گسترش دوره‎های تخصصی با ترکیب معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، معاونان آموزشی دانشکده‎های دارای دوره‎های تحصیلات تکمیلی و مدیر آموزشی دانشگاه تشکیل می‎شود.

 

وظایف

- همکاری یا معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه برای ایجاد زمینه های اجرایی مصوبات شورای دانشگاه،تصمیمات هیات رئیسه دانشگاه و آیین نامه ها و برنامه ای مصوبه

- تدوین و پیشنهاد تغییرات لازم در نحوه اجرای برنامه های درسی در چارچوب ضوابط مصوب

- بررسی آیین نامه های تحصیلات تکمیلی و اظهار نظر درباره آنها

- برآورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دوره‎های تحصیلات تکمیلی و ارائه آن به شورای دانشگاه

- بررسی کیفیت آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه و ارزیابی نحوه عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی فعال در دوره‎ها و گزارش آن به شورای دانشگاه

- بررسی پیشنهاد تاسیس رشته‎ها و دوره‎های تحصیلات تکمیلی جدید در دانشگاه

- بررسی و اظهار نظر درباره موضوعاتی که شورای دانشگاه یا معاونت‎های آموزشی و تحصیلات تکمیلی یا پژوهش و فناوری به شورا ارجاع می‎دهند.