هیات اجرایی جذب

هیات اجرایی جذب به منظور انتخاب اعضای هیات علمی اصلح از بین متقاضیان جذب و همچنین تبدیل وضعیت استخدامی و ایجاد وحدت رویه در امور استخدام اعضای هیات علمی، در هر موسسه تشکیل خواهد شد.

 

وظایف

- شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیات علمی در گروه‎های آموزشی و پژوهشی

- انجام فراخوان عمومی برای جذب هیات علمی موسسه

- تصمیم گیری در خصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضای هیات علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی قطعی، هیات علمی طرح سربازی، ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی در چهارچوب آیین نامه‎ها و مقررات مربوطه

- اعلام نظر در خصوص جذب اعضای هیات علمی متقاضی استخدام در موسسه و متقاضیان راتبه تحصیلی از لحاظ توانایی علمی و صلاحیت عمومی

- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیات علمی

- ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیات مرکزی جذب

 

ترکیب هیات اجرایی جذب

1- رئیس موسسه (رئیس هیات)
2- رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در موسسه
3- سه تا پنج عضو هیات علمی از همان موسسه

تبصره: دبیر هیات اجرایی جذب که با حکم رئیس موسسه از بین اعضا انتخاب خواهد شد.