2  قوانین و مقررات

      ردیف          عنوان آیین نامه
  1    

آیین نامه جدید استخدام اعضای هیات علمی دانشگاه‎ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری (1390)

       1  پايه‎های استحقاقی و تشويقی به اعضای هيات علمی

  2     آیین نامه جدید ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی (1395) (جدید)
  3  

شیوه نامه آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی

      1  شیوه نامه ماده 1 ارتقاء           1  شیوه نامه ماده 2 ارتقاء            1  شیوه نامه ماده 3 ارتقاء

4

دستورالعمل اجرایی ترفیع سالیانه و پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد (1395/11/16) (جدید)

     1حداکثر پایه تشویقی
5   مبنای پرداخت آموزانه و پژوهانه اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد  (براساس احکام ارتقا و ترفیع) (1394/09/17)
6   مقررات و ضوابط دوره دستیاری تخصصی دامپزشكی (جدید)  (1396/04/11)
7   روش اجرايی تسهيلات فرزندان اعضای هيات علمی دانشگاه‎ها و مراكز آموزش عالی كشور - (1395)
8   سامانه ارتقاء و دستورالعمل نحوه تحویل مستندات                      
  9    نحوه پرداخت پژوهانه راهنمايی و مشاوره پايان نامه و رساله دانشجويان تحصيلات تكميلی (1393/11/19)
  10   دستورالعمل نحوه تعیین ظرفیت راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله تحصیلات تکمیلی  (1393/05/28)
  11   دستورالعمل اجرایی میزان ساعات موظف تدریس اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی (1389)
12 دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیات علمی نمونه کشوری

  

2 فرم‎ها

ردیف عنوان فرم
1 فرم دریافت اطلاعات اساتید خارج از دانشگاه   (ویژه مدرسان مدعو)