دانشکده ادبيات و علوم انسانی
مسئول آموزش‎های عالی آزاد: دکتر مسعود خوش سلیقه

دانشکده علوم ورزشی
مسئول آموزش‎های عالی آزاد:  دکتر مهدی محمدی نژاد

دانشکده دامپزشکی
مسئول آموزش‎های عالی آزاد:  دکتر حسام الدين سيفی

دانشکده علوم
مسئول آموزش‎های عالی آزاد:  دکتر رزم آرا

دانشکده علوم اداری و اقتصادی
مسئول آموزش‎های عالی آزاد:  دکتر محمدجواد ساعی

دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی
مسئول آموزش‎های عالی آزاد: دکتر مجتبی کفاشان کاخکی

دانشکده علوم رياضی
مسئول آموزش‎های عالی آزاد: دکتر مصطفی رزمخواه

دانشکده کشاورزی
مسئول آموزش‎های عالی آزاد: دکتر محمدحسين عباسپور فرد

دانشکده معماری، شهرسازی و هنرهای اسلامی
مسئول آموزش‎های عالی آزاد: سرکار خانم دکتر سارا مهدیزاده

دانشکده منابع طبيعی
مسئول آموزش‎های عالی آزاد: دکتر عليرضا راشکی

دانشکده دانشکده مهندسی
مسئول آموزش‎های عالی آزاد: دکتر فرزاد دهقانیان

پژوهشکده فناوری زيستی
مسئول آموزش‎های عالی آزاد: دکتر مريم مقدم متين